1 Linka 900
2 realizace
3 projekty
Česká technologie do české kuchyně

REKLAMAČNÍ ŘÁD

      Tento reklamační řád byl zpracován podle občanského zákoníku v platném znění a vztahuje se na zboží v nabídce obchodní společnosti ELKUS s.r.o., které bylo zakoupeno u obchodní společnosti ELKUS s.r.o. a které bylo řádně zákazníkem reklamováno. Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti ELKUS s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura a dodací list nebo prodejka za hotové se specifikací výrobku, které slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího.

Článek I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

      Prodávající je obchodní společnost ELKUS s.r.o., se sídlem nám. Prokopa Velikého 443/12a, 400 01  Ústí nad Labem-Předlice, IČ: 47309610, DIČ:  CZ47309610, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3602, e-mail: obchod@elkus-gastro.cz, pro prodej zboží.

      Na dodávky zboží poskytuje prodávající záruku v trvání a za podmínek uvedených v záručních listech či na daňových dokladech.

      Kupní smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovně prodávajícího.

      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

      Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

Článek II.
ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

      Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

1.    Převzetí zásilky - Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše obchodní oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady zapsat do přepravního listu dopravce a co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info@elkus-gastro.cz nebo korespondenční poštou na adresu provozovny.

2.    Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv - Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

      Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

3.    Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje - V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

4.    Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje

a)       Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy. V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

  • Dodáním nově věci nebo věci chybějící
  • Odstranění vady opravou věci
  • Poskytnutí přiměřené slevy
  • Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

b)      Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy. V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

  • Odstranění vady
  • Poskytnutí přiměřené slevy

c)   Právo z vadného plnění se nevztahuje:

  • na vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním
  • na vady vzniklé mechanickým opotřebením a poškozením živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

      U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

      U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Článek III.
VYŘÍZENÍ REKLAMACE

      Kupujícímu je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy ELKUS s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

1.    Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, písemně, či osobně na sídle provozovny společnosti ELKUS s.r.o., nám. Prokopa Velikého 443/12a, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice, v pracovní dny od 7:00 do 15:30. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. Do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši fakturační adresu, vč. IČ, příp. DIČ.

2.    Spolu s reklamovaným zbožím je nutno dodat veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list (pokud byl přiložen).

3.    Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou). Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

4.    Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

a)    uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo

b)    reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo

c)    reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

5.    O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

6.    Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněná v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.01.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


 Vladimír Plíva

jednatel společnosti

ELKUS s.r.o.